Friday, 9 April 2010

Paunawa

Ang mababasa n'yo dito ay sadyang isinulat halos sa wikang Filipino upang hindi maipaunawa sa ibang mga lahi na nasasangkot sa mga sumusunod na talata...

Ito'y hindi panghahamak o pang aalipusta kundi'y pagsasabi  lamang ng totoo.

Mas maganda kung ito'y uumpisahan mo sa simula.

0 comments:

Post a Comment